Hospitals

Hospitals
Abdul Waheed Mem. Hosp. 2364527
Akanksha Orthopedic Centre 2421369, 2432656
Anurag Hospital 2472483, 9829231725
Mittal Hospital 2421666, 9414181665
B. V. P. Hospital 2504501 – 4
Barthunia Clinic 2405418, 2427228
Choudhary Nursing Home 2425787, 2423875
CHANDNI HOSPITAL 2426622, 2436622
Deepshikha Orthopedic Centre 2422492, 2426992 – R
E. S. I. Hospital 2427946
Emmanuel Hospital 2428889
Holy Family Hospital 2331322
JAISWAL HOSPITAL 2423232, 2433232
Khandelwal Nursing Home 2430014-15, 9829128650
Kheroliwal Hospital 2322806, 2328806
Kinker Hospital 9829347666
Kirti Orthopedic Centre 2430959
Kota Trauma Hospital 2500540, 9829037940
Kshetrapal Nursing Home 2450594, 2323004
Laxmi Maternity Home 2390469, 9829154769
M. B. S. Hospital,Blood Bank 2450241, 2450242
M. J. Hospital 2402434, 9414180622
Maitri Hospital 2421001, 2427359
Mahaveer Mission Hospital 2371010, 2371011 – R
Mangal Hospital 2422101, 2480625
Mehta Nursing Home 2390333
Mittal Nursing Home 2390167, 9829125888
Nainani Hospital 2327545
Rajdeep Maternity & Nursing Home 2363663
RAC DISP. DR. ACHAL 2420196-R, 2350775-O
Ratna Nursing Home 2321505, 9352605336
S. N. Pareek Hospital 2402271, 2402770
S.K. Hospital 2423070, 2423064
Samarth Nursing Home 2423559
Sanjivini Hospital 2427272
Sarvodya Hospital 2406697, 2423859 – R
Saxena Nursing Home 2501773, 9414187177
Seva Hospital 2422616, 9414190068
Sharda Children Hospital 2405088, 2406565
Singh Orthopedic Centre 2328107, 2323095 – R
Sudha Hospital 2436028, 9352600292
T. T. Hospital 2422688, 2420515 – R
Thakar Prasuti Grah 2401792, 9829116692
Vyas Hospital 2420519, 2420419
VASHNEY HOSPITAL 3091806, 9829157570

HomeKota SarafaAbout Us